หน้าแรก
>>> เวลา
สมาชิกเข้าสู่ระบบlogin ไม่ได้ ติดต่อ คุณเตือนใจ 0895773182
ผู้เข้าชม
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝากความคิดถึง

>>>เงินๆทองๆ>>>

>>>มุม ชิว ชิว>>>

ไปเที่ยวสัตหีบดีกว่าsattahipbeach.com

 

!!!ด่วนที่สุด!!! แจ้งรายงานเกิด-ตาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มาจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบแล้ว ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบงาน เข้ามาจดรายงานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗
"ด่วนที่สุด" เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน
ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านโค้งวันเพ็ญ โดยพร้อมเพียงกัน

ประชากรเป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด

!!!ด่วนที่สุด!!! แจ้งรายงานเกิด-ตาย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗
มาจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบแล้ว ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบงาน เข้ามาจดรายงานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗

!!!ด่วนที่สุด!!! แจ้งรายงานเกิด-ตาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗
มาจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบแล้ว ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบงาน เข้ามาจดรายงานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗

"ด่วนที่สุด" เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน
ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน
เขาคันธมาทน์ โดยพร้อมเพียงกัน

ด่วนที่สุด ขอเชิญรพ.สต.ทุกแห่ง ส่งผลงานทางด้านวิชาการและหรือนวตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ในการส่งเสริมสุขภาพ หรือการควบคุมป้องกันโรค เพื่อคัดเลือกและประกวดในการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ โดยรวบรวมเรียบเรียงตามแบบเงื่อนไขที่สสจ.กำหนด ทั้งนี้ให้ส่งภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ (รายละเอียดถ่ายเอกสารให้แล้วในช่องรับส่งเอกสาร) และส่งไปทางไลน์สาสุขสัตหีบ

ด่วนที่สุดเรียนเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และคณะกรรมการฯทุกท่าน เข้าร่วมประชุม คปสอ.ม.สัตหีบ (ตามหนังสือ ชบ๐๗๓๒/ว ๗๒๐-๒๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗) ในวันจันทร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมได้ส่งให้ทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว 
!!!ด่วนที่สุด!!! รายงานเกิด-ตาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗
มาจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบแล้ว ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบงาน เข้ามาจดรายงานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗

"แจ้งเพื่อทราบ" ขณะนี้โทรศัพท์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ
(038-245330) เสีย เนื่องจากทาง บริษัท TOT กำลังเดินสายปรับปรุงใหม่และ
ไม่สามารถใช้การได้ในขณะนี้ จึงขอให้หน่วยงานหรือหน่วยบริการที่จะติดต่อราชการหรือประสานงานต่างๆ โดยสามารถโทรศัพท์มาที่โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 และ
ต่อสายตรงมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ด้วยเบอร์ 038-245107,
038-245051 และต่อเบอร์ 777 ถ้าโทรศัพท์ใช้การได้ปกติแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะ
จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัย ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานรายงานโรคจากการประกอบอาชีพ (ตามรหัส ICD 10)ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของการจัดบริการคลินิคสุขภาพเกษตรกรใน รพ.สต. ในวันอังคารที่ 26 สค. 57 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี โดยขอให้นำคอมพิวเตอร์แบบพกพา(notebook)ไปด้วย รถออกจากหน้า รพ.สต.เตาถ่าน 08.00 น. รพ.สต.เป้าหมาย 1.รพ.สต.นาจอมเทียน 2.รพ.สต.โค้งวันเพ็ญ ผู้ประสานงานนายเขมชาติ เฉลิมมิตร 080-7788842

ขอให้ปรับเวอร์ชั่น JHCIS เป็นวันที่ ๙ พ.ค.๕๗ ดาวน์โหลด และให้ส่งแฟ้ม Person,Chronic,Death มาให้ใหม่ด้วยที่ E-mail หรือห้องงาน
ข้อสั่งการโรคอีโบล่า!!! ตามที่ กรมควบคุมโรค ได้แจ้งสถานการณ์การระบาดของโรคอีโบล่า ใน ๓ ประเทศอาฟริกาตะวันตก(กินี ไลบีเรีย และเซียส์ราลีโอน) องค์การอนามัยโลกรายงานผู้ป่วยสะสม ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๓๒๓ ราย เสียชีวิต ๗๒๙ ราย ซึ่งท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีข้อสั่งการแล้ว ดังรายละเอียดไฟล์แนบนี้ น.๑ น.2
!!!ด่วนที่สุด!!! รายงานเกิด-ตาย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗
มาจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบแล้ว ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบงาน เข้ามาจดรายงานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๗

"ด่วนที่สุด" เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน
ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่
โดยพร้อมเพียงกัน

ด้วย  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  ได้ดำเนินการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี(BSS) ในประชากรกลุ่มเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน  เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ความเสี่ยงของประชาชนต่อการติดเชื้อเอชไอวี  และได้ขอความร่วมมือมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกรพ.สต.เข้าร่วมดำเนินการให้ความรู้และเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธ์ต่อการติดเชื้อเอชไอวีปี 2557  ณ วิทยาลัยเทคโลโลยีพาณิชยการสัตหีบ ตำบลนาจอมเทียน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (นัดเจอกันที่สสอ.สัตหีบ เวลา 08.30 น.)

แจ้งเปลี่ยนสถานที่การจัดงานเลี้ยงส่ง คุณมานพ  ศรีสกุล  จากสโมสรสักประดู่ หาดเตยงาม เป็นกิจการอาคารห้องปลาดาว อาคารรับรอง2 ชายทะเลอำเภอสัตหีบ   ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

"ด่วน" แจ้งขอเชิญประชุมการถอดบทเรียน ตำบลจัดการสุขภาพดีวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ปี 2557 ตำบลเป้าหมาย ได้แก่ นาจอมเทียน บางเสร่ พลูตาหลวง ในวันที่ 21กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมตำหนักน้ำ โรงแรมชลอินเตอร์ อ.เมือง จ.ชลบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม อสม.ตำบลเป้าหมายตำบลละ 2 คน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานตำบลละ1คน จนท.รับผิดชอบงานอำเภอละ1คน รถออกจาก สสอ.เวลา 7.30 น.
"ด่วนที่สุด" เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน
ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตาถ่าน

!!!ด่วนที่สุด!!! รายงานเกิด-ตาย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
มาจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบแล้ว ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบงาน เข้ามาจดรายงานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗

"ด่วนที่สุด" ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียน อย.น้อย ทุกแห่ง ติดตามแบบประเมินโรงเรียน อย.น้อย (เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ) จากโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ ศรีราชา ติดตามแบบประเมินกับครู อย.น้อย และให้รวบรวมส่ง สสอ.สัตหีบ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ที่ห้องงานคุณดลนภา

"ด่วนที่สุด" เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน
ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ

!!!ด่วนที่สุด!!! ขณะนี้อบจ.ชลบุรีได้จัดสรรอุปกรณ์การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกประจำปี 2557 มาให้แล้ว  และขอให้ทุกรพ.สต.แจ้งอปท.ในพื้นที่  มารับอุปการณ์ดังกล่าวได้ที่ อบต.พลูตาหลวง โดยจัดสรรให้ทุกหน่วยงานทั้งรพ.สต./อปท.และโรงพยาบาล  ก่อนมารับอุปกรณ์ดังกล่าวให้โทรประสานนายขจรพงศ์  นครเมือง เบอร์ 088-0114611 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน...

ปฏิทินการปฏิบัติงานและบักทึกข้อมูล JHCIS ให้สอดคล้องการรับส่งราย ๒๑/๔๓ แฟ้ม ดาวน์โหลด

ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการประเมินตนเองตามแบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๗ และจัดส่งผลการประเมินตนเองให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
แนวทางและขั้นตอนการบันทึก Well Child Clinic (WCC) By Aun Siri  ดาวน์โหลด
ขอความร่วมมือทุกรพ.สต.แจ้งเตือนและเฝ้าระวังการระบาดของโรคสุกใส  ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มที่แจ้ง(ในลิ้นชักสสอ.) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคต่อไป

ตัวชี้วัดและรายละเอียดคำนิยาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียดโหลดๆ

ประชากรเป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แยกตาม Type area +กลุ่มอายุ+หน่วยบริการ โหลดๆได้ที่่ห้องงานคุณเตือนใจ


ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งรายงานข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) ทุกวันศุกร์  ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป เนื่องจากสสจ.ชลบุรีให้สสอ.ทุกแห่งรายงานข้อมูล 506 ทุกวันจันทร์  เพื่อความรวดเร็วและทันเวลาในการส่งข้อมูลให้สำนักระบาดวิทยาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

มาตรฐาน 43 แฟ้ม ดาวน์โหลด

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 03 ธันวาคม 2014 เวลา 11:14 น.)

 
>>> ผู้บริหาร

นายกิตติ บุญรัตนเนตร

สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ

>>>Web site ที่น่าสนใจ